Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Czy starość = mądrość?

twarz starca na tle twarzy dziecka
Mądrość to pojęcie wieloaspektowe, które trudno zdefiniować. W różnych czasach i w różnych kulturach oznaczało coś innego. W ostatnich latach coraz częściej pojawia się w dyskusjach na temat starzenia się społeczeństwa. Czy ludzie starsi są mądrzy lub mądrzejsi od młodszych?  Co sprawia, że przypisuje im się cechę mądrości?

Wielowymiarowość pojęcia mądrości

Mądrość jest terminem o bogatej i złożonej definicji, który różni się w zależności od perspektywy kulturowej, filozoficznej i psychologicznej. Ma też wiele aspektów, takich jak wiedza, doświadczenie, refleksja, umiejętność rozwiązywania problemów, empatia, moralność i zdolność do skutecznego funkcjonowania w życiu codziennym. Może być związana z doświadczeniem duchowym, wiedzą lub umiejętnościami praktycznymi. Dodatkowo, mądrość może być powiązana z różnymi sferami życia, takimi jak zdrowie, interakcje społeczne czy rozwój osobisty.  W tradycyjnym kontekście mądrość często jest utożsamiana z wiekiem i doświadczeniem życiowym. Wielu filozofów, takich jak Arystoteles, Platon czy Konfucjusz, definiuje mądrość jako umiejętność poznania prawdy i właściwego postępowania w świetle zgromadzonej wiedzy i doświadczenia. Współczesne definicje mądrości uwzględniają dodatkowe elementy, takie jak zdolność adaptacji,  rozwiązywania problemów, refleksji nad własnymi doświadczeniami i rozwój osobisty. Współczesne definicje mądrości często kładą nacisk na umiejętność elastycznego myślenia, radzenia sobie z różnymi sytuacjami i rozwijania zdolności społecznych.

Jedno jest pewne, że mądrość  to dynamiczny proces. Poprzez refleksję nad sobą, naukę na błędach i doświadczeniach, uczenie się – człowiek nabywa mądrości i kontynuuje jej rozwój w ciągu całego życia. Nie ma też wątpliwości, że mądrość jest uznawaną wartością zawsze i wszędzie. Ludzie pełni mądrości często są poszukiwani jako eksperci, liderzy, właśnie ze względu na swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów.

Starość jako etap życia: wyzwania i zmiany

Proces starzenia się populacji jest przez wiele osób postrzegany jako kluczowy czynnik wpływający na gospodarkę i normy społeczne w XXI wieku. Czy jednak można konkretnie określić, kiedy dany człowiek wchodzi w okres starczy? Definicja opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) przyjmuje za początek starości 60 rok życia. Jest to jednak cyfra bardzo umowna. Proces starzenia się jest stopniowy i dynamiczny, a starość jest jednym z etapów życia, dalszym czasem rozwoju, a nie zastojem. Wiek, w którym uważa się kogoś za starą osobę, może się różnić w zależności od kultury i kontekstu społecznego.

Starość wiąże się z różnymi zmianami biologicznymi, psychicznymi i społecznymi, które wpływają na funkcjonowanie jednostki. Człowiek starzejący się może doświadczać różnych problemów zdrowotnych, zmian w wyglądzie fizycznym i funkcjonowaniu mózgu. Również rola społeczna i sytuacja materialna osoby starszej może ulegać zmianie, na przykład w związku z przejściem na emeryturę. Starość wymaga adaptacji do nowych pozycji i sytuacji społecznych. Często dla osób starszych szczególnie istotne stają się więzi rodzinne. 

Zmiany rozpatrujemy w trzech płaszczyznach, nierozerwalnie ze sobą związanych: biologicznej, psychicznej i społecznej. Z czasem dochodzi do stopniowego spadku wydajności różnych układów i narządów, np. zmniejszenia gęstości kości, elastyczności skóry, czy utraty masy mięśniowej. Zmiany te  wpływają, a niekiedy determinują ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie, przez to i zachowanie osób starszych. Pojawiają się nowe wyzwania, interakcje i relacje z innymi ludźmi podlegają przeobrażeniom, co często jest związane z utratą bliskich osób,  role społeczne ulegają przekształceniom, człowiek zaczyna się niepokoić o swój dobrostan.  Osoby starsze mogą doświadczać zmian nastroju, takich jak depresja i lęki. Mogą też mieć trudności w utrzymaniu koncentracji i pamięci, co może prowadzić do frustracji i obniżenia samooceny. 

Stereotypy: marginalizacja w kontekście mądrości

W obecnych czasach często możemy zauważyć, że społeczne postrzeganie osób starszych w kontekście mądrości jest mocno marginalizujące. Przejawia się to w mediach, filmach i reklamach, gdzie spotykamy się z dwoma skrajnościami. Z jednej strony, mamy stereotyp "mądrego starca" - postaci autorytetu, którego jedynym atutem jest starość. Z drugiej strony, obrazki sympatycznych staruszków, którzy stanowią jedynie obiekt żartów i mają problemy zdrowotne. Wszystko to utrudnia szczególnie młodym ludziom dostrzeżenie pozytywnych aspektów tego okresu życia i prowadzi do osłabienia społecznego statusu osób starszych. Istniejące stereotypy skupiają się głównie na aspektach biologicznych, przedstawiając starsze osoby jako słabe, cierpiące na problemy zdrowotne czy niepełnosprawne lub psychicznych. Mimo iż starsze osoby są często uznawane za posiadające mądrość życiową i doświadczenie, częściej wykorzystuje się negatywne terminy, takie jak smutek lub zgryźliwość, czasem nawet agresywność. W społecznym kontekście, starość często jest kojarzona z ograniczoną niezależnością, izolacją społeczną i potrzebą wsparcia. Często istnieje przekonanie, że osoby starsze są samotne, biedne i pasywne. Są to osoby, z których mądrości można i warto korzystać, ale można się bez nich obejść. 

Niedostatek wiedzy oraz brak dostatecznej integracji pokoleń, mają negatywny wpływ na sposób, w jaki społeczeństwo postrzega osoby starsze. Istnieje kilka teorii, które służą wyjaśnieniu tych postaw: teoria wymiany, teoria społecznego załamania oraz teoria międzypokoleniowej solidarności i konfliktu. 

Jednak starzenie się nie powinno być postrzegane wyłącznie negatywnie. Wraz z upływem czasu i zdobyciem doświadczenia, ludzie często nabierają większej wiedzy życiowej, umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz podejmowania mądrych decyzji. Dzięki profilaktycznym programom i rosnącej opiece skierowanej do seniorów, starsze osoby mają możliwość utrzymania długotrwałej aktywności fizycznej, społecznej oraz dbania o swoje zdrowie psychiczne. W ostatnich  dziesięcioleciach zaobserwowano, że rośnie grupa starszych osób, które są zdrowe, aktywne, finansowo zabezpieczone i zaangażowane społecznie. Te osoby łączą zarówno życie rodzinne, jak i zawodowe, a przejście na emeryturę jest dla nich tylko jedną z wielu zmian w życiu.

Badania nad mądrością: teorie dotyczące osób starszych

Wiele badań poświęconych jest mądrości ludzi starych. Istnieje wiele hipotez i teorii na temat tego, czy ludzie starsi są mądrzy i z czego to wypływa. Wyniki tych badań są zróżnicowane i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Niektóre badania sugerują, że wiek może wpływać na rozwój mądrości, wg innych -  mądrość zależy od indywidualnych doświadczeń życiowych. Istnieją jednak również badania, które wykazują, że wiek może wpływać na pewne aspekty mądrości, takie jak refleksyjność, empatia i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 

Według Sternberga posiadanie mądrości oznacza więcej niż bycie jedynie inteligentnym i twórczym. To rozumienie problemów i szukanie rozwiązań korzystnych dla wszystkich. Podkreśla również rolę doświadczenia życiowego w rozwoju mądrości.

Teoria Labouvie-Vief sugeruje, że rozwój mądrości jest związany z rozwojem wiedzy, ale równie istotne jest połączenie jej z procesami emocjonalnymi. Badania wskazują, że mądrość nie koreluje bezpośrednio z poziomem inteligencji ani zdolnościami twórczymi, a wg nowszych badań - optymalizacja i złożoność emocji mogą być wskaźnikiem mądrości. Twórcy tej teorii uwzględniają interakcję wielu czynników, a nie ograniczają się do jednego, takiego jak inteligencja. 

Teoria mądrości Paula B. Baltesa oraz jego zespołu akcentuje rolę wiedzy eksperckiej w kontekście mądrości. Według jego koncepcji mądrość wynika z połączenia zdolności poznawczych, specyficznych cech osobowości i kontekstu życiowego. Mądrość jest efektem komplementarności tych aspektów, a nie ich sumowania.

Z kolei Moniki Ardelt w swoich badaniach zauważyła, że większość dotychczasowych koncepcji mądrości skupia się głównie na aspektach poznawczych i refleksyjnych, pomijając komponent emocjonalny. Wg niej mądrość jest bardziej cechą osobowości - istnieje pewien idealny typ osoby mądrej. Teoria Ardelt łączy się z modelem rozwoju według Erika Eriksona - jest więc zadaniem, przed którym stają osoby w późnej dorosłości. 

Z tych i innych jeszcze teorii i badań (Erikson, Baltes, Staudinger, Sternberg, Reznitskaya, Kunzmann) wynika, że mądrość jest zaawansowanym stadium rozwoju osoby dorosłej, które nie jest osiągane przez wszystkich, ale wymaga synchronicznego rozwoju różnych sfer osobowości oraz ich integracji. Mądrość wiąże się z zaawansowanym poziomem rozwoju różnych aspektów osobowości, takich jak poznawcze, emocjonalne, społeczne i moralne. Ważne jest jednak zrozumienie, że sam rozwój tych sfer nie jest wystarczający do osiągnięcia mądrości.

Mądrość jako połączenie zdolności poznawczych, osobowości i kontekstu życiowego

Jedna z ciekawych teorii sugerujących, że wiek może wpływać na rozwój mądrości, jest teoria dojrzewania psychicznego Eriksona. Zgodnie z tą teorią, ludzie osiągający wiek późniejszy mają większe szanse na rozwinięcie się jako jednostki mądre. Proces dojrzewania psychicznego obejmuje rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, który może przyczynić się do zwiększenia mądrości. Ludzie starsi mają więcej czasu na gromadzenie wiedzy i doświadczeń, co może prowadzić do lepszego zrozumienia świata i siebie samych. Nie ulega jednak wątpliwości, że mądrość zależy od indywidualnych doświadczeń życiowych. Osoby bogate w różnorodne doświadczenia życiowe, mogą wykazywać większą mądrość w danych dziedzinach, niezależnie od wieku. Teoria ta podkreśla, że osoby, które miały doświadczenie z różnorodnymi sytuacjami, mogą mieć większą zdolność do rozwiązywania problemów, empatii i refleksyjności – czynnikiem determinującym nie jest wiek, lecz istotne jest to, jak jednostka radzi sobie z wyzwaniami, trudnościami i zmianami w życiu, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mądrości.

Badania wskazują również, że wiek może wpływać na pewne aspekty mądrości, takie jak refleksyjność, empatia i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Z wiekiem ludzie częściej zastanawiają się nad sensem życia, przeszłością i przyszłością. Mogą zdobywać głębsze zrozumienie siebie i innych ludzi. Narasta też empatia w stosunku do innych: łatwiej identyfikują i rozumieją różne perspektywy i emocje innych ludzi. Ponadto mają wypracowane metody radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych w oparciu o własne bogate przeżycia.

Oczywiście nie można generalizować i twierdzić, że wszystkie osoby starsze są  automatycznie mądrzejsze od młodszych pokoleń. Indywidualne różnice, takie jak różnice w inteligencji, osobowości i zdrowiu, również mogą wpływać na rozwój mądrości.

Osoby o wysokim poziomie wykształcenia i inteligencji często osiągają wyższy poziom mądrości niż osoby o niższym poziomie. Wykształcenie rozumiane jako szeroka wiedza, ale też umiejętności analityczne, pomagają w rozumieniu świata i podejmowaniu mądrych decyzji. Inteligencja natomiast może wpływać na zdolność szybkiego myślenia, rozwiązywania problemów i przewidywania konsekwencji swoich działań.

Innym czynnikiem wpływającym na rozwój mądrości jest postawa życiowa – czy to wynikająca z charakteru człowieka, czy ta nabyta. Kluczowa są tu akceptacja zmian. Ludzie, którzy są otwarci na nowe doświadczenia i potrafią się dostosować do zmieniających się warunków, mają większe szanse na rozwinięcie mądrości.  Chodzi o to, żeby umieć myśleć elastycznie, podejmować przemyślane decyzje i radzić sobie z niepewnością, którą niosą zmiany. Istotne jest także umiejętne dostosowanie się do nowych sytuacji. Ci, którzy potrafią zmieniać swoje perspektywy i podejścia, są bardziej skłonni do nauki i rozwoju. 

Rozwój mądrości może być również stymulowany przez relacje społeczne i interakcje z ludźmi. Ci, którzy angażują się w konstruktywne relacje interpersonalne i dbają o nie, mają większe szanse na rozwinięcie mądrości. Możliwość wymiany poglądów i doświadczeń z innymi mogą prowadzić do większego zrozumienia, empatii, wykazywania większego zainteresowania i troski o dobro innych ludzi, co jest ważnym aspektem mądrości społecznej.

Jednocześnie starzenie się może wiązać się z pewnymi wyzwaniami w rozwijaniu mądrości. Szybki rozwój technologiczny i zmieniające się społeczne normy mogą być dla niektórych osób starszych trudne do przyswojenia. Mogą mieć trudności w radzeniu sobie z nowymi technologiami, co prowadzi do tzw. "cyfrowego wykluczenia". Niemniej jednak, wiele osób starszych podejmuje wysiłki, aby nauczyć się obsługiwać nowe technologie i dostosować się do zmieniających się warunków społecznych.

W kontekście starzenia się, ważne jest również utrzymanie aktywności fizycznej i umysłowej. Regularna aktywność fizyczna pomaga w utrzymaniu zdrowia fizycznego oraz korzystnie wpływa na mózg. Zwłaszcza stymuluje istotę szarą – tkankę odpowiedzialną m. in. za inteligencję, pamięć i myślenie abstrakcyjne. Badania przeprowadzone przez University of Pittsburgh School of Medicine oraz Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles wykazały, że osoby starsze angażujące się w aktywność fizyczną mają więcej substancji szarej w mózgu niż ich bardziej siedzący rówieśnicy. Szczególnie wzrost obserwowano w obszarach odpowiedzialnych za pamięć, uczenie się i skomplikowane procesy poznawcze. Ponadto, aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera o połowę i wspomaga regenerację mózgu. 

Nie tylko ruch, ale również ćwiczenia umysłowe, takie jak rozwiązywanie krzyżówek, czytanie i nauka nowych umiejętności, mają pozytywny wpływ na rozwój umiejętności niezbędnych do osiągnięcia mądrości, niezależnie od wieku. Rozwiązując zadania, człowiek angażuje się w logiczne myślenie, spostrzegawczość i skojarzenia, co sprzyja elastyczności umysłowej. Czytanie, z kolei, rozwija zdolność do refleksji, wyobraźni i skupienia, a także wzbogaca wiedzę i słownictwo. Nauka nowych umiejętności stymuluje połączenia neuronalne i pobudza kreatywność. Dlatego warto regularnie angażować się w ćwiczenia umysłowe, aby rozwijać umiejętności potrzebne do osiągnięcia mądrości w każdym etapie życia. 


stary człowiek siedzi, pisze, ma w ręku filiżankę kawy, obok stoi woda, za nim kwiaty doniczkowe
Mądrość odgrywa istotną rolę w wykorzystywaniu różnych sposobów radzenia sobie przez osoby w późnym dorosłym wieku. Jest to kluczowy czynnik, który pomaga im skutecznie stawić czoła codziennym trudnościom, takim jak choroba czy proces starzenia się. Wraz z wiekiem, niektóre aspekty mądrości mogą ulegać zmianom. Osoby starsze często rozwijają większą refleksyjność i empatię. Zdobycie doświadczenia życiowego i zgromadzona wiedza mogą prowadzić do głębszego zrozumienia samego siebie, innych ludzi i świata. Zmniejsza się co prawda aspekt poznawczy, co wynika z naturalnego spadku zdolności poznawczych z wiekiem. Natomiast fakt, że empatia i afektywność odgrywają istotną rolę w mądrości osób starszych sugeruje, że posiadają one specyficzne zasoby mądrości, które nie są bezpośrednio związane z intelektualnymi umiejętnościami, ale raczej wynikają z gromadzonego doświadczenia i osiągniętej równowagi w życiu. 

Jednak rozwój mądrości nie jest jednoznaczny i zależy od wielu czynników, które wzajemnie na siebie oddziałują. Na przykład zdrowie psychiczne i fizyczne może wpływać na zdolność jednostki do rozwijania mądrości. Osoby z chorobami psychicznymi lub fizycznymi mogą napotykać trudności w koncentracji, zapamiętywaniu informacji i radzeniu sobie z emocjami, co może ograniczać rozwój mądrości.

Badania nad aspektem mądrości u ludzi starych niosą ze sobą wyzwania, takie jak trudność w jednoznacznym zdefiniowaniu mądrości, reprezentatywność prób badawczych, separacja mądrości od innych czynników oraz uwzględnienie kontekstu życiowego. Warto jednak kontynuować badania w tym obszarze. Mogą się one przyczynić do opracowania skutecznych strategii i narzędzi, które pomogą promować i rozwijać mądrość jako cenny zasób starszych osób. Istnieje ogromny potencjał w wykorzystywaniu mądrości osób starszych w różnych płaszczyznach. Ich bogate doświadczenie, perspektywa życiowa i zdolność do refleksji mogą przynieść cenne spojrzenie na problemy i wyzwania współczesnego świata. 


Komentarze