Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Pacjencie, masz prawa.Warto je poznać!Umiesz wymienić chociaż jedno prawo przysługujące pacjentowi? Super! O tym, że takie prawa istnieją nie słyszało ok. połowy Polaków! Dlatego właśnie powołano Europejski Dzień Praw Pacjenta (18 kwietnia), aby uświadamiać pacjentów o ich prawach.

Z raportu badania Capibus przeprowadzonego 28.02 - 04.03.2008 r dla Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wynika, że tylko 50% Polaków ma świadomość istnienia praw pacjenta. 48% o nich nie wie, a 8% jest niezdecydowanych.
Zaledwie 19% wszystkich badanych zna jakiekolwiek prawa pacjenta. Najczęściej wymieniane jest prawo dostępu do opieki medycznej. (źródło: Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej , a tutaj wyniki badania)

Pacjent - to osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie od tego czy jest zdrowa, czy chora (WHO).

CIEKAWOSTKA: Słowo "pacjent" wywodzie się z języka angielskiego "patient" czyli "cierpliwy". Wypisz - wymaluj to ktoś czekający w poczekalni u lekarza! 😂

Datę 18 kwietnia jako Europejski Dzień Praw Pacjenta wyznaczyła organizacja pozarządowa Active Citizenship Network. Jest to sieć skupiająca ok. 100 organizacji obywatelskich z różnych krajów europejskich. W 2002 roku wraz z 12 organizacjami z różnych państw UE (z Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Danii, Niemiec, Belgii, Autrii, Irlandii, Grecji, Holandii i Wielkiej Brytanii) stworzyła Europejską Kartę Praw Pacjenta.

Dzień ten ma informować i przypominać o przestrzeganiu praw pacjentów. Chodzi o zagwarantowanie wysokiej jakości usług zdrowotnych wszystkim ludziom - bez względu na wiek, płeć,  religię itp. Obchodzony jest w całej Unii Europejskiej.W ogromnym skrócie analiza Karty Praw Pacjenta w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO:

Zawiera ona następujące działy:

I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej

Dział ten zawiera ogólne zasady funkcjonowania systemu opieki i ogólne prawa pacjenta

II. Prawo do informacji

Każdy człowiek ma prawo do informacji o usługach zdrowotnych, z których może skorzystać. Poza tym pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, o rokowaniach i leczeniu.
Pacjent ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną. Pacjent ma prawo, aby wszystkie informacje dotyczące jego osoby pozostały w tajemnicy.
Ma pawo do informacji o złym rokowaniu.
Informacje powyższe powinny być przekazywane w sposób zrozumiały dla pacjenta.
Pacjent ma również prawo do zasięgnięcia opinii innego lekarza.
Ma prawo do poznania z imienia i nazwiska osób, które się nim opiekują.
Ma prawo do wskazania osoby, która może być informowana (lub nie) w jego imieniu.

III. Prawo do wyrażania zgody na zabiegi i leczenie.

Warunkiem każdego działania medycznego jest świadome wyrażenie zgody przez pacjena.
Pacjent ma prawo odmówić leczenia.
Pacjent ma prawo odmowy wszelkich eksperymentalnych metod leczenia.
Pacjent ma prawo odmówić wszelkich działań w celach dydaktycznych.
Pacjent ma prawo do wyboru alternatywnych sposobów leczenia (do współdecydowania o wyborze alternatywnych metod leczenia).
Pacjent ma prawo do odmowy, jeśli chodzi o pobieranie ze zwłok tkanek i komórek.

IV. Prawo do intymności i poszanowania godności.

Pacjent ma prawo zastrzec sobie, aby wszelkie informacje dotyczące jego osoby pozostały w tajemnicy nawet po jego śmierci.
Ma prawo do ochrony danych osobowych.
Ma prawo zażądać do skorygowania, uzupełnienia, wyjaśnienia czy uaktualnienia danych, któresą niekompletne.
Ma prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w trakcie zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych.

V. Prawo do opieki i leczenia.

Pacjent ma prawo do tego, aby udzielono mu niezbędnej opieki bez zwłoki.
Pacjent w stanie zagrożenia życia ma prawo do uzyskania opieki w najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej. Jeżeli dany zakład nie dysponuje miejscami wolnymi, to musi wskazać inny zakład, który przyjmie pacjenta.
Pacjent przebywający w szpitalu ma prawo do korzystania z leków, materiałów opatrunkowych, wyżywienia, a także bielizny szpitalnej i środków higieny osobistej.
Pacjent ma prawo do korespondencji, do kontaktu z osobami z zewnątrz, do opieki duszpasterskiej.
Ma prawo do spisania testamentu w obecności dwóch wiarygodnych świadków lub w obecności notariusza.
Ma prawo do dobrej jakości opieki i ciągłości opieki.
Ma prawo do zmiany swojego lekarza.

VI. Prawa pacjenta nieletniego.

Za pacjenta nieletniego uznajemy pacjenta do 16 roku życia.
Wszelkie dyspozycje podejmują  - lub opiekun prawny. Wyjątek: gdy stan zdrowia zagraża życiu, a rodzice nie zgadzają się na leczenie - szpital zwraca się do sądu (tryb wnioskowy).

VII. Prawo do skargi.

Pacjent ma prawo do skargi wtedy, gdy jego prawa nie są przestrzegane. Skarżyc może do:

  • bezpośredniego przełożonego danej osoby (ordynator, oddziałowa)
  • następnie do naczelnej pielęgniarki lub dyrektora szpitala
  • do Okręgowej Izby Pielęgniarek lub lekarskiej
  • do sąduSzczególne prawa mają inwalidzi wojenni, kombatanci i osoby represjonowane, dawcy krwi posiadający legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" oraz dawcy przeszczepów, posiadający legitymację "Zasłużony Dawca Przeszczepu".

ZAGADKA: Które z praw pacjenta jest najczęściej łamane?
Prawo do poszanowania godności i intymności!


Większość z nas spotkała lekarza, który - może nawet nieświadomie, wynikało to z jego charakteru - powiedział słowa, które nas dotknęły. Np. zażartował z wyglądu, poglądów.
W poczekalni najczęściej słyszymy to, co dzieje się za drzwiami gabinetu lekarskiego. 
Nieraz opiekunowie też zwracają się do podopiecznych protekcjonalnie lub bezosobowo. 

Pamiętajmy, że tak nie powinno być! Takie zachowania naruszają prawa pacjenta!