Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Ściąga z anatomii - mięśnie /2/
MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ 1. mięsień piersiowy większy
  • przyczep początkowy:
   • obojczyk,
   • mostek,
   • chrząstki żeber 1 – 6
  • przyczep końcowy:
   • grzebień guzka większego kości ramiennej
  • czynność:
   • pociąga ramię do przodu
   • obraca do wewnątrz
   • przywodzi ramię
   • mięsień wdechowy
 2. mięsień piersiowy mniejszy
  • przyczep początkowy:
   • żebra kostne 2 – 5
   • przyczep końcowy:
   • wyrostek kruczy łopatki
  • czynność:
   • obniża bark
   • unosi żebra
 3. zębaty przedni
  • przyczep początkowy
   • żebra kostne 1 – 9
  • przyczep końcowy:
   • łopatka – brzeg przyśrodkowy
  • czynność:
   • pociąga łopatkę do przodu
   • obraca łopatkę
   • umożliwia odwiedzenia ramienia
   • dodatkowy mięsień oddechowy (ważny)
 4. mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne
  • przyczep początkowy:
   • wszystkie żebra – od każdego guzka żebrowego
  • przyczep końcowy:
   • kierunek włókien, który kieruje się ku środkowi
  • czynność:
   • unoszą żebra (wdech)
 5. mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne
  • ciągną się od mostka do kątów żeber
  • przyczep końcowy
   • kierunek włókien od wewnątrz ku bokowi
  • czynność:
   • mięśnie wydechowe
 6. Przepona
  • oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej
  • czynność:
   • powiększa jamę klatki piersiowej w czasie wdechu
   • mięsień wdechowy
mięśnie klatki piersiowej i brzucha

Mięśnie klatki piersiowej i brzucha
1. m. czworoboczny 2. m. naramienny 3. m. piersiowy większy 4. m. skośny zewnętrzny brzucha 5. m. prosty brzucha 6. m. stożkowaty 7. m. skośny wewnętrzny 8. pochewka m. prostego brzucha 9. mm. międzyżebrowe wewnętrzne 10. mm międzyżebrowe zewnętrzne 11. m. podobojczykowy 12. m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy
źródło: BUCHMAN Atlas anatomiczny

 

 

MIĘŚNIE BRZUCHA


 1. Rozciągnięte są pomiędzy klatką piersiową, a górnym brzegiem miednicy
 2. Budują powłoki brzucha tworząc silną ścianę osłaniającą narządy
Ze względu na położenie wyróżnia się dwie grupy:
 • przednioboczną
 • grzbietową
W części środkowej (przedniej) ścianę brzucha budują 2 mięśnie proste.
Natomiast bocznie znajdują się:
 • mięsień piramidowy brzucha
 • mięsień skośny zewnętrzny brzucha
 • mięsień skośny wewnętrzny brzucha
 • mięsień poprzeczny brzucha
 • mięsień czworoboczny lędźwi

Mają  przyczepy początkowe na kościach w przednich odcinkach. Przechodzą w płaskie rozcięgna
Rozcięgna kończą się w linii środkowej brzucha. Tworzą w ten sposób tak zwaną kresę białą.

Mięśnie brzucha są odpowiedzialne za:
 • ruchy tułowia
 • utrzymanie napięcia powłok brzucha
 • tworzenie tłoczni brzusznej
 • stanowią główne mięśnie wydechowe

Tłocznia brzuszna:

 • równoczesna praca mięśni brzucha, ,przepony i mięśni krocza
  • powoduje zwiększenie ciśnienia wewnątrzbrzusznego
  • Prowadzi to do ucisku na narządy wewnętrzne
  • W rezultacie do ich opróżniania
 • Działanie tłoczni wykorzystane jest:
  • przy wymiotach
  • oddawaniu stolca i moczu
  • podczas porodu

Mięsień prosty brzucha

 • Leży pomiędzy mostkiem, a spojeniem łonowym
 • Otoczony pochewką wytworzoną przez rozcięgna mięśni bocznych
 • Biegną one nad lub pod nim do swojego końcowego przyczepu w kresie białej
 • Rozpoczyna się na wyrostku mieczykowatym mostka i na chrząstkach żebrowych 5ego i 7ego żebra, a kończy się na spojeniu łonowym
 • Zrośnięte z pochewką smugi ścięgniste dzielą go na segmenty
 • Zgina do przodu kręgosłup i obniża żebra, w pozycji leżącej unosi miednicę

Mięsień piramidowy brzucha

 • Niewielki mięsień położony ponad spojeniem łonowym na mięśniu prostym

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

 • Najbardziej powierzchownie położony w  okolicy bocznej i przedniej brzucha
 • Przyczepia się na dolnych żebrach od 5 ego do 12 ego
 • Jego włókna przebiegają skośnie w dół i przyśrodkowo
 • Część dolna kończy się na grzebieniu biodrowym i na więzadle pachwinowym
 • Rolą jego jest:
  • zgięcie kręgosłupa do przodu
  • obniżenie żeber
  • uniesienie miednicy

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

 • Leży bezpośrednio pod mięśniem skośnym zewnętrznym
 • Zaczyna się na grzebieniu biodrowym i więzadle pachwinowym
 • Część z nich kończy się na dolnych żebrach, a część na kresie białej
 • Jednostronny skurcz  powoduje zgięcie,  obrót tułowia i obniżenie żeber
 • Przy obustronnym skurczu prowadzi do zgięcia tułowia w przód

Mięsień poprzeczny brzucha

 • Leży najgłębiej z pośród mięśni
 • Jest przykryty przez mięsień skośny wewnętrzny
 • Przyczepia się na:
  • dolnych żebrach od 9 ego do 12 ego
  • powięzi piersiowo – lędźwiowej
  • grzebieniu biodrowym
 • Rolą jego jest:
  • wzmaga ciśnienie śródbrzuszne (tworzy tłocznię brzuszną)
  • jest to mięsień wydechowy


MIĘŚNIE GRZBIETU


Składają się w dwie warstwy – powierzchowną i głęboką
Powierzchowne rozciągają się pomiędzy:
 • kręgosłupem
 • klatką piersiową
 • kończyną górną
Współuczestniczą w ruchach:
 • kończyny górnej
 • oddechowych klatki piersiowej

  mięśnie grzbietu
  mięśnie grzbietu


   

Mięśnie grzbietu  ryc. I
1. m. półkolcowy 2. m. płatowaty szyi 3. dźwigacz łopatki 4. m. czworoboczny 5. m. naramienny 6. m. obły większy 7. m. najszerszy grzbietu 8. m. skośny brzucha zewnętrzny 9. m. pośladkowy wielki 10. m. zębaty tylny dolny 11. m .najszerszy grzbietu 12. m. zębaty tylny górny
źródło: Buchman Atlas anatomiczny
Mięśnie grzbietu ryc.  II
1. m. półkolcowy głowy 2. m. płatowaty głowy 3. m.płatowaty szyi 4. m. kolcowy grzbietu 5. m. biodrowo-żebrowy grzbietu 6. m. najdłuższy grzbietu 7. kość miednicza 8. m. skośny brzucha zewnętrzny 9. m. biodrowo-żebrowy lędźwi 10. mm. międzyżebrowe zewnętrzne 11. m. biodrowo-żebrowy karku 11. m. najdłuższy głowy
źródło: Buchman Atlas anatomiczny

 

 

Mięsień czworoboczny, zwany trapezem (kapturowy)

 • Duży, trójkątny mięsień położony w okolicy barku
 • Długi przyczep początkowy
 • Zlokalizowany na:
  • kości potylicznej
  • wyrostkach kolczystych wszystkich kręgów szyjnych i piersiowych
 • Przyczep końcowy znajduje się na:
  • obojczyku
  • wyrostku barkowym
  • grzebieniu łopatki
 • Jednoczesny skurcz wszystkich części obu mięśni powoduj:
  • pociągnięcie barków ku górze i tyłowi
  • prostuje kręgosłup szyjny
  • zbliża łopatki do kręgosłupa

Mięsień najszerszy grzbietu

 • Szeroki przyczep początkowy znajduje się na dolnych kręgach piersiowych (wyrostki kolczyste kręgów od Th 7 w dół)
 • Jest też grzebień kości biodrowej i żebra: 11 i 12
 • Przyczep końcowy – grzebień guzka mniejszego kości ramiennej
 • Działanie:
  • obniża, przywodzi i obraca ramię do wewnątrz
  • jest jednocześnie mięśniem wydechowym

Dźwigacz łopatki

 • Przebiega między kręgami szyjnymi a kątem górnym łopatki
 • Odpowiada za unoszenie łopatki

Mięsień zębaty tylny górny

 • Leży:
  • w górnej części grzbietu
  • pod mięśniami równoległobocznymi
  • zaczyna się 4ema brzuścami na kręgach C6 do Th2
  • Każdy z brzuśców kończy się na żebrze położonym o 1 kręg niżej od przyczepu początkowego
 • Pełni funkcję unoszenia żeber

Mięsień zębaty tylny dolny

 • Zaczyna się na kręgosłupie od Th11 do L2
 • Kończy się na żebrach położonych o 1 kręg niżej
 • Pociąga żebra ku tyłowi i obniża je

Mięsień równoległoboczny większy i mniejszy

 • Leża pod mięśniem czworobocznym
 • Zbliżają łopatkę do kręgosłupa i pociągają ku górze