Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Ściąga z anatomii - mięśnie /1/CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TKANKI MIĘŚNIOWEJ:


 • komórki posiadają fibrylle aktynowe (cienkie) i fibrylle miozynowe (grube) tworzące układ tzw. sarkomer generujący ruch
 • ważne są więc białka takie jak aktyna i miozyna – to one powodują skurcz mięśnia
 • skurcz polega na przesuwaniu się filamentów aktynowych względem miozynowych, kosztem energii pochodzącej z hydrolizy ATP
 • jony wapnia regulują oddziaływanie pomiędzy filamentami
 • skurcz przenoszony jest na zewnątrz przez tkankę łączną
 • komórki tworzą większe zespoły zwane mięśniami


RODZAJE MIĘŚNI:


 • poprzecznie prążkowane (szkieletowe)
  • zbudowane z włókien mięśniowych
  • mają długość do kilkudziesięciu cm
  • miofibryle ułożone są symetrycznie, w postaci prążków
  • skurcz jest szybki, zależny od naszej woli

 • sercowy (poprzecznie prążkowany serca)
  • buduje ściany serca
  • jest typowym mięśniem poprzecznie prążkowanym
  • nie podlega naszej woli
  • posiada własny automatyzm (sterowany przez układ bodźcowo – przewodzący)
  • serce posiada własne łącza – węzły:
  • węzeł zatokowo – przedsionkowy
  • węzeł przedsionkowo – komorowy
  • pęczek Hisa
  • dwie odnogi pęczka Hisa
  • włókna Purkiniego
Praca serca w skrócie:
  • krew napływa do przedsionków, które na skutek bodźca kurczą się;
  • otwierają się zastawki – krew napływa do komór;
  • później napływa do dużych tętnic – rozkurcz

 • gładkie - występują w ścianach naczyń i w narządach wewnętrznych (żołądek, jelita, macica, pęcherz i in.)
 • Budowa:
  • komórki mięśniowe czyli miocyty
  • podzielone na bardzo małe włókna tzw. miofibryle
  • ułożone w krzyżującą się szachownicę (brak prążkowania)
  • skurcz jest powolny, długotrwały, niezależny od naszej woli

Budowa tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej:

 

 • włókno mięśniowe poprzecznie prążkowane jest długą komórką
 • posiada liczne jądra komórkowe
 • otoczone jest błoną -  sarkolema, która pokryta jest cienką warstwą tkanki łącznej tzw. śródmięsna
 • wnętrze włókna mięśniowego wypełnia sarkoplazma
 • wypełnione jest włóknami kurczliwymi – miofibrylle
 • miofibrylle składają się z jeszcze cieńszych niteczek – miofilamenty, które zbudowane są z dwóch białek:
  • aktyna
  • miozyna
 • aktyna i miozyna to białka ułożone poprzecznie w stosunku do siebie. (aktyna wchodzi w związki miozyny i powstaje skurcz)
 • skurcz występuje pod wpływem bodźca, wyzwalają się jony wapnia
 • obie te substancje białkowe ułożone są na przemian: łańcuchy aktyny wsunięte są między łańcuchy miozyny
 • daje to w obrazie tzw. prążki jaśniejsze i ciemniejsze
 • w zależności od ilości miofibrylli włókna mięśniowe są ubogie lub bogate w sarkoplazmę
 włókna czerwone - bogate w sarkoplazmę
 • zwierają więcej mioglobiny i wolniej podlegają zmęczeniu
 • mioglobina jest związkiem podobnym z budowy i funkcji do hemoglobiny krwi, posiadającą dużą zdolność przyłączania tlenu, który stanowi rezerwę tlenową dla mięśni
 • włókna czerwone występują zwłaszcza w:
  • mięśniach gałki ocznej,
  • oddechowych,
  • żwaczach

włókna białe uboższe w sarkoplazmę
 • mają zdolność szybszego skurczu, ale szybciej ulegają zmęczeniu


Mięsień dzieli się na:
 • pęczki mięśniowe, które dzielą się na :
  • włókna mięśniowe
  • miofibrylle
  • miofilamenty (aktyna i miozyna)
 • Wzajemny układ  aktyny i miozyny daje poprzeczne prążkowanie

Pęczki posiadają:
 • łącznotkankową osłonkę – omięsna wewnętrzna
 • grupy pęczków otacza omięsna zewnętrzna

 • mięsień jako całość pokryty jest włóknistą błoną namięsną,
 • ta z kolei otoczona jest powięzią
 • namięsna -  przy skurczu porusza się wraz z mięśniem,
 • natomiast powięź pozostaje nieruchoma

Z tak ukształtowanej tkanki mięśniowej zbudowana jest czynna część mięśnia – brzusiec, który na końcach przechodzi w:
 • ścięgna, zbudowane z tkanki łącznej włóknistej lub
 • rozcięgna w mięśniach płaskich
Brzusiec stanowi część kurczliwą mięśnia, natomiast ścięgna przenoszą siłę mięśnia na kości, do których się przyczepiają.

W mięśniach wrzecionowato wydłużonych (najczęściej w kończynach) występują dwa ścięgna:
 • początkowe (głowa mięśnia) przytwierdzenie ścięgna początkowego do kości  to przyczep początkowy
 • końcowe (ogon) – przytwierdzenie ścięgna początkowego do kości  to  przyczep końcowy
Mięsień może mieć jedną lub więcej głów:
 • mięsień dwugłowy
 • mięsień trójgłowy
 • mięsień czworogłowy

Mięśnie mogą mieć również w swej środkowej części ścięgno pośrednie, które dzieli mięsień na dwa brzuśce – jest to mięsień dwubrzuścowy.


mięśnie

źródło: Zborowski A. Atlas anatomii człowieka 
A. m. dwubrzuścowy B. m. pierzasty C. m. wielobrzuścowy
D. m. wrzecionowaty (jednogłowy) E. m.półpierzasty
budowa mięśni
źródło: Zborowski A. Atlas anatomii człowieka
F. m. płaski G. m. dwugłowy
H. pochewka mięśnia: zbudowana z tkanki łącznej otaczającej ścięgno mięśnia (1). Możemy wyróżnić część zewnętrzną - włóknistą (4) i część wewnętrzną - maziową (8). Część maziowa jest błoną dwuwarstwową. Błona wewnętrzna części maziowej (2) jest ściśle połączona ze ścięgnem, a błona zewnętrzna (3) z częścią włóknistą (4). W przestrzeni między nimi znajduje się maź (5). Między blaszkami torebki maziowej biegnie połączenie tworzące krezkę (7), przez którą dochodzą naczynia krwionośne i nerwy (6).Rodzaje mięśni:
 • wrzecionowate
 • dwugłowy
 • pierzaste
 • półpierzaste
 • wielopierzaste
 • płaskie ze smugami ścięgnistymi
 • dwubrzuścowe
 • okrężne
 • zębate
 • krótkie
 • długie
 • zewnętrzne
 • pośrednie
 • wewnętrzne
 • i in.


Narządy pomocnicze mięśni:


 • powięzie
  • silna błona, która okrywa grupę mięśni lub pojedynczy mięsień
 • pochewki ścięgien
  • zbudowane w postaci cewek,
  • pokryte błoną włóknistą,
  • wzmocnioną więzadłami
 • kaletki maziowe
  • stanowią zewnętrzne wypuklenia torebki stawowej
  • występują wszędzie tam gdzie mięśnie narażone są na tarcie
  • mają zadanie ułatwić ślizganie mięśnia lub jego ścięgna
 • bloczki mięśni
  • służą do zmiany kierunku przebiegu ścięgna
  • mogą stanowić punkt podparcia dźwigni
  • mogą być kostne, chrzęstne lub więzadłowe
 • trzeszczki
  • stanowią odmianę bloczków
  • ruchome kostki włączone w ścięgna niedaleko ich przyczepu
 • troczki
  • krótkie wiązki ścięgien blisko kości (zbiera wszystkie ścięgna)