Osobowość unikająca – co warto o niej wiedzieć?

Zaburzenie osobowości unikającej to stan zdrowia psychicznego charakteryzujący się wszechobecnym wzorcem zahamowań społecznych i nadwrażliwością na negatywną ocenę. Osoby z tym zaburzeniem często doświadczają intensywnego lęku przed odrzuceniem, krytyką lub dezaprobatą, co prowadzi do znacznego upośledzenia w obszarach funkcjonowania społecznego, zawodowego i innych. Co warto wiedzieć o zaburzeniu osobowości unikającej?

Ściąga z anatomii - układ krążenia


SERCE
 • Jest mięśniem poprzecznie prążkowanym
 • waga: ok. 350 – 400 g
 • ma kształt pięści
 • sąsiaduje:
  • z przodu: z mostkiem i żebrami
  • po bokach: z płucami
  • na dole: - przeponą
  • z tyłu: – przełykiem i aortą
 • leży w śródpiersiu przednim
  • 2/3 po stronie lewej
  • 1/3 po stronie prawej
 
źródło: Atlas anatomiczny BUCHMANN

Budowa serca:

 • podstawa serca  - na górze szerszy koniec, w prawo i do tyłu
 • ściana przednia
 • ściana tylna
 • dwie ściany boczne
 • koniuszek -  kieruje się w dół, w lewo i do przodu
 • Serce składa się z czterech jam:
  • przedsionek lewy
  • przedsionek prawy
  • komora lewa
  • komora prawa
 • jamy nie są ze sobą połączone
 • między nimi znajduje się przegroda przedsionkowo – komorowa
 • inną rolę pełni lewa, inną prawa część serca
  • Prawa część serca złożona z prawego przedsionka i prawej komory, oddzielonych od siebie za pomocą zastawki trójdzielnej odpowiada za transport krwi żylnej – odtlenowanej do płuc
  • Zadaniem części lewej, składającej się z lewego przedsionka i lewej komory, rozdzielonych zastawką dwudzielną (mitralną) jest transport krwi utlenowanej z płuc do pozostałych narządów i tkanek ustroju
 • grubość lewej komory – około 15 mm
 • grubość prawej komory – około 5 mm
 • w lewej komorze jest wyższe ciśnienie krwi, dlatego jest grubsza
 • przedsionek lewy – połączony z komorą lewą
 • przedsionek prawy – połączony z komorą prawą
 • komory połączone są zastawkami
 • przedsionki są ze sobą połączone tylko w życiu płodowym
 • zarośnięte są później, jeśli nie powstaje tzw. dołek owalny


Rola zastawek:
 • przepychającą w jednym kierunku
 • nie dopuszczają do cofania się krwi z miejsca, gdzie już dotarła


Lokalizacja zastawek:
 • zastawka dwudzielna – między lewą komorą, a lewym przedsionkiem (dwupłatowa) – mitralna
 • zastawka trójdzielna – między prawą komorą, a prawym przedsionkiem  (z trzech płatów)
 • zastawki półksiężycowate – między komorami, a tętnicami (wychodzą tętnice, a wpadają żyły) – jest ich dwie:
  • aortalna
  • pnia płucnego

OSIERDZIE
 • worek otaczający serce
 • składa się z 2 warstw: osierdzie surowicze i włókniste
 • w surowiczym wyróżnia się blaszkę:
  • trzewną zrośniętą z mięśniem sercowym (nasierdzie)
  • ścienną
 • pomiędzy tymi blaszkami znajduje się jama osierdzia
 • zawiera w warunkach fizjologicznych niewielką ilość płynu surowiczego, który znosi tarcie
 • nadmierne wypełnienie jamy osierdzia (np. płynem w wyniku zapalenia lub krwią podczas uszkodzenia) prowadzi do wzrostu ciśnienia w jej obrębie i ucisku na mięsień sercowy, który uniemożliwia prawidłową jego pracę. Jest to tamponada serca


FAZY PRACY SERCA
 • skurcz przedsionków - (krew napływa do przedsionków: do prawego żyłami głównymi, do lewego – żyłami płucnymi) – 0,11 s.
 • skurcz komór – komory wypychają krew do aorty (z lewej) i do tętnicy płucnej (z prawej) – 0,32 s.
 • rozkurcz komór -  krew wypełnia wszystkie jamy ciała
 • pauza – 0,40 s
 • jeden cykl pracy serca = 0,83 s.


POJEMNOŚĆ WYRZUTOWA I MINUTOWA SERCA
 • Pojemność wyrzutowa – pojemność, którą wyrzuca serce na obwód w czasie jednego skurczu
 • mnożąc pojemność wyrzutową przez liczbę skurczów na minutę otrzymujemy pojemność minutową serca
 • jeżeli pojemność wyrzutowa = 70 ml krwi, to pojemność minutowa    = 70*70 = ok. 5 litrów na minutę

AUTOMATYZM PRACY MIĘŚNIA SERCOWEGO
 • serce pracuje automatycznie, bez udziału woli
 • ośrodek pracy serca znajduje się w rdzeniu przedłużonym
 • istnieje dzięki układowi przewodzącemu serca
 • tworzą go włókna mięśniowe  (łącza) zlokalizowane w obrębie mięśnia sercowego (można powiedzieć, że serce ma własny rozrusznik
 • reguluje on na prawidłową kolejność skurczów poszczególnych części serca
 • zapewnia także odpowiedni rytm jego pracy
 • składa się z dwóch części:
  • zatokowo – przedsionkowej – węzeł zatokowo przedsionkowy (główny rozrusznik, leżący w ścianie przedsionka prawego, w okolicy ujścia żyły głównej dolnej
  • przedsionkowo – komorowej – węzeł przedsionkowo – komorowy, który znajduje się na dnie przedsionka prawego:
 • pień (odnoga wspólna , pęczek Hissa) dzieli się na dwie odnogi – prawą i lewą
 • biegną one do podstaw mięśni brodawkowatych
 • rozgałęzieniami końcowymi są włókna Purkiniego


UNERWIENIE SERCA
 • serce jest unerwione przez układ nerwowy autonomiczny
 • czyli włókna współczulne i przywspółczulne, które pochodzą z nerwu błędnego (ma zakończenie np. w żołądku)

Tętnice wieńcowe:
 • tętnica wieńcowa prawa - biegnie w bruździe wieńcowej od aorty w stronę prawą,   na powierzchni przeponowej w stronę lewą i ma różne odgałęzienia
 • tętnica wieńcowa lewa - rozpoczyna się pniem odchodzącym od aorty, leżącym między pniem płucnym i uszkiem przedsionka lewego, po ok. 1 cm oddaje gałęzie końcowe, czyli gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą
 • w profilaktyce zawału mięśnia sercowego prócz metod farmakologicznych stosuje się wewnątrznaczyniowe rozszerzenie balonem tętnic wieńcowych, zwężonych przez procesy miażdżycowe lub by passy


REGULACJA NERWOWA

Do serca dochodzą:
 • włókna przywspółczulne z nerwu błędnego
 • współczulne ze zwojów pnia współczulnego
 • Włókna przywspółczulne nerwu błędnego docierają do węzła zatokowo – przedsionkowego i przedsionkowo – komorowego
 • Na zakończeniach tych włókien wydziela się mediator chemiczny w postaci acetylocholiny, która powoduje:
  • zwolnienie akcji serca
  • zmniejszenie szybkości przewodzenia (nawet do całkowitego zablokowania)
 • Włókna współczulne wydzielają tzw. noradrenalinę, która powoduje:
  • przyspieszenie akcji serca
  • pobudza siłę skurczu i częstotliwość


ZASTAWKI

 • trójdzielna – między przedsionkiem prawym, a komorą prawą
 • dwudzielna (mitralna) – między przedsionkiem lewym, a komorą lewą
 • półksiężycowate – między komorami, a tętnicami (wychodzą tętnice, a wpadają żyły) – jest ich dwie:
 • aortalna
 • pnia płucnego

RTG serca pokazuje:
 • czy nie ma przerostu, zwłaszcza komory lewej – tam zaczyna się krążenie duże
 • położenie i sąsiedztwo
 • naczynia

Choroba niedokrwienna serca (wieńcówka) – niedostateczne zaopatrzenie komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Często doprowadza do dusznicy bolesnej, a także zawału mięśnia sercowego.


TĘTNICE WIEŃCOWE
 • Serce zaopatrywane jest przez krew, która przepływa przez specjalne naczynia zwane tętnicami wieńcowymi
  • odchodzą one od początku aorty wstępującej
  • biegną w bruzdach serca
  • drobniejszymi gałęziami zaopatrują przedsionki, większymi  – komory
 • Tętnica wieńcowa lewa :
  • po odejściu od aorty wstępującej biegnie w lewo między pniem płucnym a uszkiem lewym
  • po krótkim przebiegu dzieli się na:
  • gałąź międzykomorową przednią (biegnie w dół aż do koniuszka serca)
  • gałąź okalającą (biegnie w bruździe wieńcowej w stronie lewej)
 • Tętnica wieńcowa prawa:
  • początek między uszkiem prawym a stożkiem tętniczym prawym, biegnie aż do koniuszka serca
 • częściowe zatkanie tętnic wieńcowych prowadzi do choroby wieńcowej (choroby niedokrwiennej serca), całkowite zatkanie powoduje zawał mięśnia sercowego

KRĄŻENIE DUŻE
 • rozpoczyna się w lewej komorze i kończy w prawym przedsionku
 • z lewej komory krew zostaje wtłoczona do aorty wstępującej
 • po krótkim przebiegu przechodzi w łuk aorty
 • od łuku aorty odchodzą tętnice:
  • szyjne – prawa i lewa
  • podobojczykowe – prawa i lewa
 • kierują się do szyi, głowy i kończyn górnych
 • z prawej - część wspólna - pień ramiennogłowowy
 • łuk aorty przechodzi w aortę zstępującą, która dzieli się na:
  • część piersiową
  • część brzuszną – daje odgałęzienia:
   • parzyste (nerki, jajniki)
   • nieparzyste (żołądek, wątroba, trzustka, śledziona,   jelita – tętnice krezkowe)
 • przechodzi w dwie tętnice biodrowe
 • potem w dwie udowe
 • udowe w podkolanowe
 • w grzbietową stopy
 • przechodzą w naczynia włosowate, potem w żylne, które wracają do góry do żyły głównej dolnej, która wpada do przedsionka prawego
 • z góry biegnie żyła główna górna - są to żyły czcze

KRĄŻENIE MAŁE

 • rozpoczyna się w prawej komorze i kończy w lewym przedsionku
 • z prawej komory krew zostaje wypompowana do pnia płucnego, czyli dużej tętnicy płucnej
 • dzieli się na 2 tętnice płucne: prawą i lewą
 • one się dzielą na płatowe, segmentowe, zrazikowe
 • powraca czterema żyłami (dwie z prawego i dwie z lewego płuca)