Obszar zainteresowań laryngologa dziecięcego

Obserwuje się, że coraz więcej dzieci ma potrzebę korzystania z leczenia laryngologicznego. Dzieje się to we wszystkich rejonach Polski.

Emocje

emocje

Opierając się na badaniach holenderskiego naukowca, Nico Henri Frijdy, przedstawić można trzy definicje emocji:
 1. Emocja  - jako wynik świadomej lub nieświadomej oceny zdarzenia, które wpływa na cele lub interesy podmiotu. Emocja pozytywna - gdy zdarzenie jest zgodne z celami i interesami, a negatywna – jeśli niezgodne.
 2. Emocja uruchamia priorytet do określonego działania i  nadaje mu priorytet pilnego.
 3. Emocja -  jako szczególny rodzaj stanu psychicznego
Emocji często towarzyszą zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne oraz reakcje behawioralne.

Przyczyną emocji jest zależność pomiędzy bodźcem, a nastawieniem poznawczym wynikającym z dotychczasowych doświadczeń.

Istnieją różne czynniki wywołujące emocje: • UNIWERSALNE – mające wspólne właściwości potrzebne do aktywacji danej emocji (Ekman), podobnej u wszystkich (ważnej np. z punktu widzenia przetrwania)
 • INDYWIDUALNE – emocje pojawiają się w wyniku procesu uczenia i doświadczeń (określony sygnał jest zapowiedzią czegoś niekorzystnego), zależą od przebiegu doświadczenia jednostki

Wyróżniamy następujące systemy aktywacji emocji:


 • neuronalny – biologiczna podstawa powstawania emocji oparta na strukturze połączeń nerwowcy w OUN. Może samodzielnie wywołać emocje. Mechanizmem aktywacji może być np. regulacja temperatury krwi wpływającej do mózgu.
 • sensomotoryczny -  emocje są aktywowane przez procesy sensomotoryczne. Przyjęcie odpowiedniej postawy ciała lub wyrazu twarzy aktywizuje daną emocje.
 • afektywny – emocje powstają na skutek bodźców biologicznych (reakcja odruchowa)
 • poznawczy – emocje powstające przez procesy porównania, oceny, wyciągania wniosków itp.


Wg Paula Ekmana  - psychologa specjalizującego się w dziedzinie emocji i motywacji, wyróżniamy 7 rodzajów emocji:
 1. strach
 2. wstręt
 3. szczęście
 4. zdziwienie
 5. pogarda
 6. złość
 7. smutek

Emocje możemy podzielić na pierwotne i wtórne.


 • Pierwotne – ukształtowane na drodze ewolucji, związane są z zaspokajaniem potrzeb i wywołują stan przyjemny lub przykry. Doświadczane i rozpoznawane są przez wszystkich.
 • Wtórne (pochodne) – jest to kombinacja emocji podstawowych, a ich ekspresja zależy od wzorców kulturowych (Ekman).  Emocje pochodne pojawiają się w rezultacie działania emocji podstawowych w określonych sytuacjach. Np. poczucie winy – jako rezultat strachu przed karą za popełniony czyn (Kemper).


Jedną z emocji określanych jako negatywna – jest smutek. Charakteryzuje się poczuciem krzywdy, przygnębieniem, mniejszą energią, żalem. Często towarzyszy mu płacz.

Przyczyną smutku mogą być samokrytyczne myśli, problemy w relacjach z ludźmi, błędna interpretacja doświadczeń, brak pozytywnego myślenia o przyszłości.

Smutek może być konstruktywny – pomaga skonfrontować własne wyobrażenia z rzeczywistością i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jednakże w  zależności od czasu trwania (powyżej 2 tygodni) może  przerodzić się w depresję .

Charakteryzuje się ona stałym obniżeniem samopoczucia, niską samooceną, prowadzi wręcz do niemożności funkcjonowania w codziennym życiu

Jest jednym z zaburzeń emocjonalnych


Zaburzenia emocjonalne


to nieprzyjemny stan emocjonalny, który charakteryzuje się przeżywaniem strachu, stresu przykrości. Mogą to być stany lękowe, fobie, zaburzenia snu. Stan ten może trwać bardzo długo  (lata) i utrudniać normalne funkcjonowanie.

Wg  Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego do zaburzeń emocjonalnych zaliczamy:
zaburzenia nastroju:
 • depresja - towarzyszy jej często głęboki smutek i myśli samobójcze, brak energii do działania
 • mania - nadmiar energii, funkcjonowanie impulsywne i nieuporządkowane
 • oraz zaburzenia lękowe – fobie, napady paniki


W zależności od czasu trwania wyróżniamy:


Ekspresje  - trwają sekundy -    emocja wyrażana za pomocą mimiki, pozycji ciała, ruchu, dźwięku. Sygnały, po których obserwator może odgadnąć przeżywaną emocję u drugiej osoby.

Emocje zwerbalizowane, nazwane, uświadomione  - od kilku minut do kilku godzin.

Nastroje trwają od kilku godzin do kilku miesięcy.

Zaburzenia emocjonalne  - od kilku tygodni do kilku lat.

Cechy osobowości  - lata lub całe życie